به نام یکتای بی همتا

امروز متوجه سرعت گذر عمر میشوم و فردا تجربه اش را خواهم داشت. و آن زمان احتمالاً من نیز برای دیگران توصیه هایی خواهم داشت. اما به واقع چه توصیه ای.. خواسته های انسان که بی پایان است. شاید هم این موضوع چیز بدی نباشد. شاید اگر تنها به یک هدف دست یافتنی فکر میکرد، از پیشرفتی دائمی خبری نبود.

هدف چه بزرگ و چه کوچیک، اینجاست که فرق بین “ارزش” و “موفقیت” مشخص میشود. و بین این و آن ارزش پویاتر خواهد بود. چراکه ارزش میتواند موفقیت را هم در بر بگیرد. ولی موفقیت بین ارزش و غیر ارزش حق انتخاب دارد.لذا شکست با ارزش غیر مطلوب نیست. اگرچه موفقیت با ارزش مطلوب تر است.