{درود

شبی پاییزی و سرد،

چشم ها و تنی خسته،

ذهنی درگیر به برخوردهای امروز،

فکری دلسرد برای ساختن فردا،

امیدی به ظاهر کمرنگ، در اوج نا امیدی،

احساس تنهایی،

و عادت به تنها بودن،

موسیقی لایت، مکرراً درحال پخش،

بخشی از من، بر روی بردارِ زمان.

بدرود}