در دنیای من همه چیز عجیب شده

کم جوانی برای آرامش خود سیگار روشن میکند.

از ماشین ها صرفا جهت سهولت در رفتو آمد استفاده نمیشود. و کم افرادی در ماشین خود ، برای آرامش دله وا مانده ی خود ، به موزیکه ضبط ولم میدهند.

در اینجا لباس ها ، در پوشش و محافظت از سرما و مقابله با گرما نقشی ایفا نمیکند. و هر چقدر خوش تیپ تر باشی برای مردم محترم تر خواهی بود.

در اتاقک های شیک با موزیک های لایت ، تجارتیست پر درامد و کم زحمت مانند دزدی ، که در اکثر مواقع بنای یک رابطه ی به ظاهر محکم و در نهایت تجربه ، گذاشته میشود.