درود!

من ماندمو اینهمه افکار پلید ….

فکر اول خودت را بکش که از اینهمه فکر کردنها خلاص شوی

فکر سوم میگویند خدا قهرش میگیرد ، کسی را که خودکشی کند

فکر دوم بمان و تجربه کن و صبر داشته باش !

من چه مرگم است؟ وقتی به قله میرسم با همان سرعت پیشرفت صقوط میکنم. این چه نیروییست که مانع کمالم میشود؟

تو کجایی پس؟؟؟!!!

چرا مواظبم نیستی؟ تقصیره منه؟ شاید !!!

بدان که خسته ام ، خسته !

از آدم شدن ، از حیوان بودن ، از صادق بودن ، از حال دادن به اطرافیانم و از خودم !

براستی “زوال” کلمه ایست مناسب ، برای شرحه کنونه من !

بدرود!