{درود

-دلم میخواد قبل اینکه قهرمان بشم، آدم خوبی باشم.

به قول یکی از مربی ها که خودش قهرمان بود؛ هر چیزی یه دوره ای داره. قهرمانی هم همینطور. اون وقتی که قهرمانی همه دوستت دارن و وقتی دوره اش تموم شه هیچکس دیگه محلت نمیکنه.

-دلم می خواد مثل تختی قبل و بعد قهرمانی انسان شریفی باشم.

-دلم می خواد بیشتر از تختی، شبیه پهلوانِ شهید، “ابراهیم هادی” که از همه چیز ، حتی قهرمانی گذشت، بخاطر آرمان هاش ..

بدرود}