{درود

امروز تو کلاس نشسته بودم ، ناگهان یه آقایی حدودا 45 ساله، وارد کلاس شد اومد پیش من نشست.

گفت: داش (تو دلم گفتم همسنِ بابامی اونوقت داش؟) جزوت کامله بدی یه کپی بگیرم؟؟؟

-والا یک جلسه رو ندارم…

-عه، جدی؟

-آره، ولی اگه خواستین همین رو میتونم بهتون بدم..

-نه، میخوای من بهت اون یه جلسه رو بهت بدم…؟؟

بعد کلی واسه خودش خندید.. رفت از جلویی جزوه بگیره، وقتی جزوه رو دید متوجه شد که کلاس رو اشتباهی اومده..

تصمیم بی ربطم: دیگه جزوه نمی نویسم.

بدرود}